Header

พริ้นซ์มอบความสุข ในกิจกรรม กายภาพลดปวด ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (PMS)

14 มีนาคม 2567

12 มีนาคม 2567 แผนกกายภาพบำบัดโรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ จัดกิจกรรมกายภาพลดปวด ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (PMS) ที่ผู้ป่วยและญาติ รวมถึงผู้ที่สนใจรับบริการ ทดลองใช้งานเครื่อง PMS เพื่อกระตุ้นระบบประสาทด้วยเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้า มีคุณสมบัติช่วยลดอาการปวด คอ บ่า ไหล่ หรือกล้ามเนื้อที่กดเกร็งให้คลายลง

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เป็นการให้บริการแก่ลูกค้า หรือผู้ที่สนใจ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขที่ได้รับการรักษาและมีอาการดีขึ้นหลังจากใช้บริการ

ไม่ต้องห่วง ให้พริ้นซ์ช่วยดูแล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

14 มีนาคม 2567

พริ้นซ์มอบความสุข ในกิจกรรม กายภาพลดปวด ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (PMS)

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ จัดกิจกรรม กายภาพลดปวด ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (PMS)

14 มีนาคม 2567

พริ้นซ์มอบความสุข ในกิจกรรม กายภาพลดปวด ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (PMS)

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ จัดกิจกรรม กายภาพลดปวด ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (PMS)